קורס הכנה למתקבלים באוניברסיטת תל אביב – כימיה

קורס הכנה בכימיה אוניברסיטת תל אביב

סילבוס מכינה בכימיה

מושגי יסוד  

נושאים מושגים הבהרות
מצבי צבירה מוצק, נוזל, גז

טמפרטורת היתוך

טמפרטורת רתיחה

כל מצבי הצבירה ילמדו:

ברמה המאקרוסקופית (מה רואים ומודדים),

ברמה מיקרוסקופית (הרמה החלקיקית),

ברמת הסמל

חומרים חומר טהור: יסוד, תרכובת

תערובת הומוגנית

תערובת הטרוגנית

 
שפת הכימאים סמלים של יסודות

ניסוח ואיזון תהליכים

 

חוק שימור החומר

מיומנויות החקר המדעי תצפית

תוצאות

הסבר תוצאות

מסקנות

מיומנויות גרפיות, טבלאות ומעבר מצורת ייצוג אחת לצורת ייצוג אחרת

 

מבנה האטום   

נושאים מושגים הבהרות
חלקיקי האטום גרעין, פרוטונים, נויטרונים ואלקטרונים.

מספר אטומי, מספר מסה

 
הגרעין איזוטופים  
רדיואקטיביות קרינת אלפא, קרינת ביתא, קרינת גמא – הרכב, מטען וחדירות התלמידים יידרשו לדעת את הקשר בין סוג הקרינה לשינוי במספר האטומי ומספר המסה, בניסוח נתון.

ניסוחים לדוגמה:      קרינת אלפא:

קרינת ביתא:

טבלה מחזורית הטבלה המחזורית:

–     טורים (משפחות),

–     שורות (מחזורים),

–     מתכות/ אל מתכות

התלמידים יידרשו לדעת בע”פ את שמות המשפחות הכימיות הבאות: מתכות אלקליות, מתכות אלקליות עפרוריות, הלוגנים וגזים אצילים
אלקטרונים הערכות אלקטרונים ברמות אנרגיה של האטום

אלקטרוני ערכיות

הקשר בין הערכות אלקטרונית ומיקום היסוד בטבלה מחזורית.
אורביטל הגדרת המושג. מהם אורביטלי s,p,d,f, התלמיד לא נדרש לדעת את צורת האורביטלים, אך עליו לדעת איכלוס אלקטרונים באורביטלים השונים.
האטום חוק קולון ברמה האיכותית
רדיוס האטום התלמידים ידעו לציין את הגורמים המשפיעים
אנרגית יינון ראשונה התלמידים יידעו לציין את הגורמים המשפיעים
יונים חד אטומים התלמידים יידעו את הקשר בין היון (סוג היון ומטענו) לבין מיקומו של אטום היסוד, שממנו היון נוצר בטבלה המחזורית

מבנה וקישור 

נושאים מושגים הבהרות
קשר קוולנטי קשר טהור, קשר קוטבי

קשר יחיד, כפול, משולש

אלקטרושליליות

מטען חלקי (חיובי/שלילי)

 

 

ערכי האלקטרושליליות נתונים בדף הנוסחאות

אנרגית קשר

אורך קשר

הכרת הגורמים המשפיעים:

סדר הקשר, רדיוס האטומים המשתתפים בקשר וקוטביות הקשר.

התלמידים ידעו לציין את הגורמים המשפיעים

מולקולה צורות ייצוג של מולקולות:

נוסחה מולקולרית, נוסחת ייצוג אלקטרונית (דיאגרמת לואיס), ייצוג מקוצר, ייצוג מלא של נוסחת מבנה

 

נוסחאות ייצוג אלקטרוניות נדרשות עבור: מולקולות, אטומים בודדים ויונים חד אטומיים, לפי התאוריה של דיאגרמת לואיס (למולקולות פשוטות)

איזומרים הכרת המושג.

התלמידים ידעו לזהות איזומרים על פי נוסחאות מבנה נתונות.

מבנה מולקולה: טטראדר, פירמידה משולשת, זוויתי, משולש מישורי, קווי התלמידים יידרשו להכיר ולקבוע את המבנה
קוטביות מולקולה התלמידים ידעו לקבוע קוטביות של מולקולות
קבוצות  פונקציונליות בתרכובות הפחמן
(ללא תגובות):

–     קשר כפול,

–     הידרוכסיל (כהל),

–     קרבוקסיל (חומצה קרבוקסילית),

–     אמין

התלמידים יידרשו לזהות קבוצות אטומים האופייניות לקבוצות הפונקציונליות הללו,
כולל זיהוי שם הקבוצה.
קבוצות  פונקציונליות בתרכובות הפחמן
(ללא תגובות):

–     אתר

–     קטון, אלדהיד,

–     אסטר, אמיד

התלמידים יידרשו לזהות קבוצות אטומים האופייניות לקבוצות הפונקציונליות הללו,
כולל
זיהוי שם הקבוצה, מתוך דף נוסחאות שבו יופיעו נוסחאות מבנה כלליות של הקבוצות הפונקציונליות
חומרים מולקולריים קשרים בין-מולקולריים:

–     אינטראקציות ון–דר-ולס (ו.ד.ו.)

התלמידים יידרשו לדעת את הגורמים המשפיעים על חוזק אינטראקציות ון-דר-ולס (ו.ד.ו.):

–     מספר האלקטרונים הכולל במולקולה (גודל ענן האלקטרונים),

–     קוטביות המולקולות

–     שטח הפנים של המולקולות.

קשרים בין מולקולריים:

–     קשרי מימן

כיווניות קשרי מימן

התלמידים יידרשו לדעת את הגורמים המשפיעים על חוזק קשרי מימן:

–     מספר מוקדים ליצירת קשרי מימן

–     הפרש האלקטרושליליות בקשר הקוולנטי בו קשור אטום המימן

תכונות:

–     טמפרטורת היתוך,

–     טמפרטורת רתיחה

–     מסיסות

התלמידים יידרשו לדעת את ההסבר לפי חוזק הקשרים הבין-מולקולריים.

התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים מולקולריים ותמיסות

חומרים אטומריים מודל הסריג האטומרי התלמיד יכיר את החומרים האטומריים הבאים: יהלום, גרפיט, צורן, וצורן חמצני, SiO2
תכונות:

–     טמפרטורת היתוך

–     מוליכות חשמלית

התלמידים ידעו להסביר את התכונות תוך התייחסות למבנה החומר ולסוג הקשרים הקוולנטיים בין האטומים (רמה מיקרוסקופית)

התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים אטומריים

חומרים יוניים יונים חד אטומיים, יונים רב אטומים פשוטים התלמידים ידרשו לדעת לכתוב נוסחאות ייצוג אלקטרוניות של יונים
נוסחה אמפירית של חומר יוני  
מודל הסריג היוני, קשר יוני בסריג  
תכונות:

–     מוליכות חשמלית

–     מסיסות במים

–     מצב צבירה בטמפרטורת החדר

התלמידים ידעו להסביר את התכונות ברמה המיקרוסקופית.

התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים יוניים

תהליך היתוך

תהליך המסה במים

יונים ממוימים

התלמידים ידעו לנסח תהליך היתוך, ותהליך המסה במים

התלמידים לא יידרשו לדעת בעל פה אילו חומרים הם קלי תמס ואילו חומרים הם קשי תמס

תגובת שיקוע זיהוי לפי ניסוח נתון
חומרים מתכתיים מודל הסריג המתכתי, קשר מתכתי בסריג המודל – יונים חיובים ב”ים אלקטרונים”
תכונות:

–     מצב צבירה בטמפרטורת החדר

–     מוליכות חשמלית

–     ריקוע

התלמידים ידעו להסביר את התכונות ברמה המיקרוסקופית.

התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים מתכתיים

סגסוגת הגדרה

תכונת הריקוע – השוואה בין סגסוגת למתכת

 

 

חישובים בכימיה ( סטוכיומטריה)    

נושאים מושגים הבהרות
המול הגדרת המול  
מספר אבוגדרו  
מסה מולרית חישובים של הקשר בין מסה, מספר מולים ומסה מולרית
ניסוח מאוזן של תגובה

יחס מולים בתגובה

התלמידים ידעו לאזן ניסוחים של תגובות כימיות
חישובים בתגובה כולל גורם מגביל
תמיסות ריכוז מולרי קשר בין מולים של מומס, נפח תמיסה וריכוז התמיסה.

חישובים על פי ניסוח תגובה – כולל גורם מגביל

המצב הגזי משוואת הגזים האידיאליים

לחץ

נפח

טמפרטורה

קבוע הגזים

התלמידים ידרשו לחשב בעזרת משוואת הגזים האידיאליים

 

 

 

קבוע הגזים- יהיה נתון בדף הנוסחאות.

חוק בויל

חוק שארל/ גאי לוסק

השערת אבוגדרו

התלמידים יכירו את חוקי הגזים האידיאליים
תנאי STP התלמידים ידעו מהם תנאי STP, נתון בדף נוסחאות.

חמצון חיזור   

נושאים מושגים הבהרות
מושגי יסוד חומר מחמצן, חומר מחזר,

תהליך חמצון , תהליך חיזור

 
פעילות יחסית של מתכות ניסוח תגובות חמצון חיזור בין יוני מתכת לבין מתכת  
שורה אלקטרוכימית אין צורך לזכור בעל פה את השורה האלקטרוכימית
קורוזיה גורמים המשפיעים על קורוזיה ריכוז החמצן, אחוז לחות, טמפרטורה
שיטות הגנה בפני קורוזיה בידוד המתכת, טיפול בסביבה, הגנה קתודית
דרגות חמצון כללים לקביעת דרגות חמצון התלמידים יידעו לקבוע דרגות חמצון
דרגות חמצון של תרכובות פחמן קביעת דרגות חמצון של אטומים בתרכובות פחמן על פי נוסחת מבנה
דרגת חמצון:

מרבית (מקסימאלית)

מזערית (מינימאלית)

 

 
איזון תגובות חמצון חיזור קביעת מחמצן ומחזר על פי שינוי בדרגות חמצון התלמידים לא יידרשו לאזן ניסוחי תגובות בהן יש גם שימוש בסכום מטענים
קביעת היחס בין מספר מולים של המגיב או התוצר למספר המולים של אלקטרונים שעובר בתגובה

חישוב מספר מול אלקטרונים שעוברים בתגובה

 
פוטנציאל חיזור התלמידים יכירו את המושג פוטנציאל חיזור סטנדרטי ואת סימולו, וידעו כיצד לקרוא את טבלת פוטנציאלי החיזור הסטנדרטיים- נתון בדף נוסחאות
אנטיאוקסידנטים אנטיאוקסידנט כחומר מחזר  

 

חומצות ובסיסים   

נושאים מושגים הבהרות
מושגי יסוד בסיס, חומצה הגדרת בסיס וחומצה לפי ברונסטד ולאורי לעומת הגדרת חומצה ובסיס לפי ארהניוס.
אינדיקטורים – חומר בוחן השימוש באינדיקטורים כמדד לאופי התמיסה (חומצית, ניטראלית, בסיסית).

התלמידים יכירו מגוון אינדיקטורים.

תגובות חומצה בסיס  
חומצות הכרה וניסוח תגובות של מגוון חומצות עם מים. יש להיצמד לדף התגובות- התלמידים ידעו בעפ”י תגובות חומצה ובסיס לפי דף נוסחאות נתון שיפורסם במהלך הקורס.

 

 

בסיסים הכרה וניסוח תגובות של מגוון בסיסים עם מים
מים מים כחומצה וכבסיס
תגובות סתירה
pH סקלת ה- pH התלמיד ידע לחשב pH מתוך הנוסחה המובאת בדף הנוסחאות

 

כימיה של מזון

נושאים מושגים הבהרות
אבות המזון פחמימות

שומנים

חלבונים

ויטמינים

מינרלים

הכרות כללית עם אבות המזון

התלמידים לא יידרשו לזכור בעל פה נוסחאות של אבות המזון.

התלמידים יידרשו להבחין בין ויטמינים מסיסים במים לבין ויטמינים מסיסים בשמן ולהסביר קביעתם

חישוב ערך קלורי של מזון התלמידים  לא יידרשו לזכור בע”פ את הערכים הקלוריים של אבות המזון
חומצות שומן נוסחאות ייצוג נוסחה מולקולרית

נוסחת מבנה

ייצוג  מקוצר של נוסחת מבנה

רישום מקוצר

חומצות שומן רוויות ובלתי רוויות  
חומצות שומן בלתי רוויות בעלות איזומריה גיאומטרית ציס וטרנס התלמידים יידרשו לדעת לשרטט איזומרים גאומטריים
השוואת טמפרטורות היתוך של חומצות שומן גורמים משפיעים:

–     אורך השרשרת,

–     דרגת ריוויון,

–     סוג איזומריה גיאומטרית

חומצות שומן חיוניות  
תגובת הידרוגנציה: סיפוח מימן לקשר כפול  
טריגליצרידים תגובת איסטור לקבלת טריגליצריד התלמידים יידרשו לנסח את התגובה ולזהות את הקבוצה האסטרית
הידרוליזה של טריגליצריד התלמידים יידרשו לנסח את התגובה
השפעת הרכב חומצות השומן בטריגליצריד על טמפרטורת ההיתוך  
חד סוכרים הכרת נוסחת הייוורת של גלוקוז ומיספור הפחמנים מבנה הגלוקוז יינתן בבחינה.

התלמידים לא יידרשו להכיר את המושג איזומריה אופטית

הכרת נוסחת פישר של גלוקוז
ומיספור הפחמנים
מבנה הגלוקוז יינתן בבחינה.

התלמידים לא יידרשו להעביר מנוסחת פישר לנוסחת הייוורת ולהיפך

תהליך מוטרוטציה

אנומרים

התלמידים לא יידרשו לדעת את מנגנון פתיחת הטבעת וסגירתה

התלמידים לא יידרשו לדעת לנסח את תגובת המוטרוטציה.

התלמידים יידרשו לדעת לשרטט אנומרים

איזומרים של גלוקוז איזומרים עם טבעת משושה בלבד.

זיהוי האיזומרים בהשוואה לגלוקוז בלבד

דו סוכרים יצירת קשר גליקוזידי הקשר הגליקוזידי יופיע באיור כך:

דוגמה 1 – שתי טבעות ישרות

 

 

 
דוגמה 2 – טבעת ימנית הפוכה

 

 

 

הידרוליזה של  הקשר גליקוזידי התלמידים יידעו לשרטט את תוצרי ההידרוליזה
חד סוכרים, תבנית הקשר, עמדת הקשר התלמידים יידרשו לזהות את החד סוכרים, תבנית הקשר ועמדות הקישור מנוסחאות מבנה נתונות.
רב סוכרים תאית עמדת הקישור

תפקוד כחומר מבנה

עמילן וגליקוגן עמדת הקישור

תפקוד כחומר אגירה

 

 

אנרגיה    

נושאים מושגים הבהרות
מושגי יסוד אנרגיה פנימית

אנרגיה פוטנציאלית

אנרגיה קינטית (כוללת)

הכרת מושגים אלו בלבד (ללא תרגול), הבנה איכותית

אנרגיה פוטנציאלית – כמרכיב של אנרגיה פנימית

 

אנרגיה קינטית ממוצעת

טמפרטורה

התלמידים ידעו את הקשר בין  אנרגיה קינטית ממוצעת לבין טמפרטורה

אנרגיה וטמפרטורה ואבחנה ביניהן

מערכת וסביבה

תגובה בכלי פתוח / סגור / מבודד

מושגי מערכת וסביבה. הכרת המושגים בלבד
שינויי אנתלפיה בתגובות כימיות אנתלפיה ושינוי אנתלפיה

תגובות אקסותרמיות

ותגובות אנדותרמיות

יחידות מידה

שיטות ייצוג שונות:

–     בגרף

–     בציון ΔHO ליד ניסוח התגובה

יחידות: קילוג’אול, kJ, ג’אול, J קלוריה cal קילוקלוריה kcal

שינויי אנתלפיה במהלך שינויים במצבי צבירה אנתלפיית היתוך

אנתלפיית אידוי

אנתלפיית המראה

חישוב השינוי באנתלפיה לפי חוק הס  
חישוב השינוי באנתלפיה של תגובה בעזרת אנתלפיות קשר  

 

קצב תגובה ושיווי משקל    

נושאים מושגים הבהרות
קצב תגובה קצב תגובה – הבנת המושג

אנרגיית שפעול

תצמיד משופעל

מודל ההתנגשויות בין החלקיקים

 
גורמים המשפיעים על קצב התגובה: ריכוז, טמפרטורה, שטח פנים, סוג המגיבים (אנרגיית שפעול)  
זרז לא צריך להכיר סוגי זרזים
שיווי משקל מצב של שיווי משקל

תגובות הפיכות, דינמיות,

מאפייני שיווי משקל

שיווי משקל במערכות הומוגניות בלבד.

רמה מאקרוסקופית

רמה מיקרוסקופית

הקשר בין מספר מולי הגז ללחץ בכלי  
קבוע שיווי משקל,   Kp KC  
חישוב קבוע שיווי משקל לפי נתונים כולל הצגות גרפיות
מנת ריכוזים, Q  
שינוי התנאים במערכת שיווי משקל שינוי ריכוז התלמידים יידרשו להסביר בהתייחס למודל ההתנגשויות או על ידי השוואת Q ל- K

עקרון לה שטלייה

שינוי טמפרטורה התלמידים יידרשו לקבוע את הקשר בין קבוע שיווי משקל, לבין הטמפרטורה ולסוג התגובה (אקסותרמית, אנדותרמית), על פי עקרון לה שטלייה.

 

 

 

ספרי לימוד בכימיה:
הספרים אותם מלמדים בתיכון הם: מושגי יסוד – “בסביבת הכימיה” מאת ד”ר דבורה יעקובי

מבנה וקישור – “יחסים וקשרים בעולם החומרים”

חמצון-חיזור + חומצות בסיסים – “כימיה זב בתוכנו” מאת דבורה קצביץ

תרכובות הפחמן- “טעם של כימיה” מאת ד”ר אורית הרשקוביץ

אנרגיה ושוו”מ- “אנרגיה בקצב הכימיה” מאת ד”ר מרים כרמי.

 

 

יש את הספר של אטקינס, של האוניברסיטה הפתוחה שגם הוא מכסה כמעט את כל החומר אבל ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שנלמד במכינה.

 

בנוסף יש לזכור שחלק מהנושאים יורחבו במכינה, מעבר למה שבספרים .

 

 Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.